100 đề Toán tin - Tin học và nhà trường

Bốn người cần đi qua một chiếc cầu. Do cầu yếu nên mỗi lần đi không quá hai người, và vì trời tối nên phải cầm đèn mới đi được. Bốn người đi nhanh chậm khác nhau, qua cầu với thời gian tương ứng là 10 phút, 5 phút, 2 phút và 1 phút. Vì chỉ có một chiếc đèn nên mỗi lần qua cầu phải có người mang đèn trở về cho những người kế tiếp. Khi hai người đi cùng nhau thì qua cầu với thời gian của người đi chậm hơn. Ví dụ sau đây là một cách đi: - Người 10 phút đi với người 5 phút qua cầu, mất 10 phút. - Người 5 phút cầm đèn quay về, mất 5 phút. - Người 5 phút đi với người 2 phút qua cầu, mất 5 phút. - Người 2 phút cầm đèn quay về, mất 2 phút. - Người 2 phút đi với người 1 phút qua cầu, mất 2 phút. Thời gian tổng cộng là 10+5+5+2+2 = 24 phút.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC