Ảnh hưởng của bổ sung dầu thực vật lên sự đa dạng quần thể vi sinh vật tro ng bể lọc sinh học

Mục đích của nghiên cứu này nhằm tìm hiểu ảnh hưởng của dầu thực vật lên quá trình nitrate hóa và phản nitrate hóa trong hệthống lọc tuần hoàn. Thí nghiệm được bốtrí trong hệthống nước ngọt và mặn. Mỗi hệthống có 2 nghiệm thức, nghiệm thức đối chứng và nghiệm thức có bổ sung lọc sinh học lắp ghép (module). Các thông sốmôi trường nước nhưpH, DO, NO2và NO3 trong bểkính (70 L) được theo dõi liên tục. Quá trình nitrate hóa và phản nitrate hóa được theo dõi sau khi bổsung ABIL và dầu thực vật vào bểcó lọc sinh học module. Kết quảcho thấy trong hệthống nước ngọt có gắn lọc sinh học, pH giảm nhẹvào cuối thí nghiệm. DO ởnghiệm thức có gắn lọc sinh học luôn thấp hơn đối chứng. Tốc độloại bỏNO3 ởnghiệm thức module diễn ra nhanh hơn nghiệm thức đối chứng sau ngày thư9. Sựnitrate hóa xảy ra nhanh hơn ởchu kỳthứ ba so với chu kỳthứnhất và thứhai. Quần thểvi khuẩn trong nghiệm thức module đa dạng hơn đối chứng. Trong khi đó kết quảtrong hệthống lọc sinh học nước lợcho thấy, pH cũng giảm vào cuối thí nghiệm. DO ởnghiệm thức module luôn thấp hơn đối chứng. Tốc độloại bỏnitrate ở nghiệm thức module nhanh hơn đối chứng và sự đa dạng quần thểvi sinh trong 2 nghiệm thức tương đương nhau.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC