Ảnh hưởng của các độ mặn khác nhau lên một số chỉ tiêu sinh lý, tăng trưởng và tỷ lệ sóng cá bong tượng giai đoạn giống

Nghiên cứu ảnh hưởng của các độ mặn khác nhau lên sự tăng trưởng, tỷ lệ sống, một số chỉ tiêu sinh lý và huyết học của cá Bống Tượng giai đoạn giống được thực hiện nhằm tìm ra độ mặn thích hợp sự tăng trưởng tốt nhất của cá

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC