Ảnh hưởng của sự lưu hành tiền tệ đến sự phát triển kinh tế đô thị Phú Xuân

Sựhình thành đô thịPhú Xuân nói riêng hoặc các đô thịkhác nói chung, phải bắt đầu từsựhội cưrồi phát triển dần các yếu tốliên quan đến cuộc sống, mà sựphát triển kinh tếlà yếu tốquan trọng hàng đầu. Sựphát triển kinh tế đó, thông qua sựphát triển thủcông nghiệp, phát triển thương mại. là những đềtài rộng lớn, ở đây tôi chỉ đềcập một khía cạnh nhỏ: ảnh hưởng của sựlưu hành các loại tiền tệ đến quá trình phát triển kinh tế đô thịPhú Xuân - Huế. Trước khi chúa Nguyễn vào nam, Thuận Hóa là một vùng đất xa xôi của triều Mạc nên đã có lưu hành các loại tiền của triều Mạc cùng các loại tiền thời trước. Thực tế, tôi đã gặp một lô tiền đào được, trong đó có các loại tiền Trung Quốc thời Đường - Tống - Nguyên - Minh và tiền Việt Nam từthời Lê - Thuận Thiên (1428-1433) đến Mạc - Quảng Hoà (1541-1546) nhưng không có đồng tiền nào của Lê trung hưng, nhưvậy lô tiền này được chôn rất gần sau năm 1541.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC