Ảnh hưởng của TPP tới dệt may Việt Nam

Việt Nam chỉ đáp ứng được 20% yêu cầu trong nước 70% doanh nghiệp gặp khó khăn về vốn và công nghệ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC