Ảnh hưởng của trình độ nguồn nhân lực đối với hiệu quả của các dự án cơ sở hạ tầng tại Việt Nam

Nghiên cứu này nhằm xác định các thành phần của năng lực nguồn nhân lực và của thành quảdựán, đồng thời xác định mức độ ảnh hưởng của năng lực nguồn nhân lực lên thành quảdựán. Nghiên cứu được giới hạn trong phạm vi các dựán cơsởhạtầng ởViệt Nam. Mẫu dữliệu được thu thập từ239 nhà quản lý và nhân viên dựán có liên quan đến các dựán cơ sởhạtầng ởViệt Nam. Trong mô hình nghiên cứu, các chỉbáo của thành quảdựán bao gồm chi phí, thời gian, thành quảkỹthuật và sựthỏa mãn của khách hàng đã được sửdụng ởcác nghiên cứu trước đây. Các thành phần chính của năng lực nguồn nhân lực chủyếu được dựa trên các chỉbáo đã được xây dựng bởi Belassi and Tukel [1]. Các thành phần này là năng lực của nhà quản lý và của nhân viên dựán. Các mối quan hệtrong mô hình nghiên cứu đã được phân tích bằng kỹthuật Mô Hình Phương Trình Cấu Trúc kết hợp cùng phần mềm SPSS và AMOS. Kết quảnghiên cứu đã khẳng định năng lực nguồn nhân lực có ảnh hưởng tích cực lên thành quảdựán.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC