Bài dịch Chất lượng tín hiệu và chất lượng dịch vụ: một nghiên cứu về các chương trình MBA trong nước và quốc tế tại Việt Nam

Mặc dù mọi người đều biết rằng các công ty có thể sử dụng các tín hiệu để cung cấp thông tin đến khách hàng về cácphần dịch vụ và sản phẩm không quan sát được của họ ở một thị trường mà tồn tại bất đối xứng về thông tin, tuy nhiên nghiên cứu về mối quan hệ giữa chất lượng tín hiệu và chất lượng dịch vụ hầu hết lại bị bỏ qua. Mục đích của nghiên cứu này là tìm hiểu về vai trò của chất lượng tín hiệu trong chất lượng đào tạo Cao học quản trị kinh doanh (MBA) ở Việt Nam.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC