Bài dịch Chương 5: kurt lewin và tiếp cận thay đổi được hoạch định đối với sự thay đổi

Đoạn trích dẫn trên được nêu ra từ nhận thức của Edward C.Tolman và được Kurt Lewin kế tục các thành quả và phát triển lên nghành tâm lý học xã hội ở Mỹ vào năm 1947. Ngày nay, có rấ t nhiều ng ười dường như cảm thấy r ằng, Kurt Lewin tạo ra m ột trạng thái cân bằng với Freud, khoảng hơn 50 năm sau khi Lewin mất, ông ta được nhớ đến như là người đầu tiên xây dựng mô hình 3 bước của sự thay đổi và xu hướng này đã gạt bỏ các quan điểm l ỗi thời. Hơn nữa, các vấn đề cũng chưa thống nhất về quan điểm về sự đóng góp của ông cho sự hiểu biết của nhân loại. Cách đối xử trong nhóm, các nguyên tắc hoạt động trong một tổ chức xã hội là vô cùng quan trọng và đến giờ nà y, nó vẫn còn phù hợp trong thế giới luôn biến động và nhiều thay đổi. Một điều được mong đợi là sự tiên phong trong việ c thay đổi trong tổ chức, đặc biệt l à sự thay đổi này thường đưa đến tỷ lệ thất bại cao của nhiề u chương trình thay đổi (Huczynski & Buchanan, 2001; Kearney, 1989; Kotter , 1996; Stickland, 1998; Waclawski, 2002; Wastell et al., 1994; Watcher, 1993; Whyte & Watcher, 1992; Zairi et al., 1994). Thật không may, cam kết của ông để m ở rộng các gi á trị dân chủ trong xã hội và nghiên cứu của ông trên l ĩnh vực lý thuyết, nhóm năng động và nghiên cứu hành động cùng với mô hình ba-bước, hình thành một khuôn m ẫu phức tạp, mạnh mẽ và cách tiếp cận kế hoạch thay đổi, đã nhận được n gày càng ít hơn sự c hú ý (Ash, 1992; Bargal et al., 1992; Cooke, 1999). Thật vậy, từ những năm 1980, thậm chí những công việ c thay đổi của Lewin ngày càng gia tăng sự chỉ trích n hư những công việc thay đổi vô ích trong điều kiện ổn định, và bỏ qua các vấn đề như tổ ch ức chính trị và xu ng đột. Tại đó, tác giả thúc đẩy một số thay đổi như đang được cố định, và như là một quá trình trong việc thay đổi các tổ ch ức chính trị (Dawson, 1994; Pettigrew et al., 1992; Wilson, 1992).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC