Bài dịch Động lực nhóm những hệ thống hoạt động phức tạp

Trong phần giới thiệu, chúng ta bắt đầu bằng việc phân biệt ba phạm vi của quy trình trung gian bao gồm quan niệm về các quy trình động trong nhóm, là quy trình hoạt động, quy trình phát triển và quy trình thích nghi. Mặc dù có khá nhiều nghiên cứu trong lĩnh vực nghiên cứu nhóm nhỏ về “năng động nhóm”, hơn 100 năm, lịch sử của các nghiên cứu trên nhóm cho thấy tầm quan trọng của những quy trình động là “tôn trọng nhiều hơn là tuân thủ”. Ngược lại với quan điểm trên, chúng tôi ghi lại khá nhiều mô hình lý thuyết đã bắt đầu áp dụng một cách thích hợp quy trình động vào việc tính toán. Chúng tôi nhận thấy cả hai đều đặc biệt – một là lý thuyết hành động và còn lại là lý thuyết hệ thống phức tạp – mà chúng ta sẽ đề cập một cách chi tiết trong chương này. Sau đó, chúng tôi phác thảo kết cấu của chương.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC