Bài giải giáo trình nguyên lý thống kê

Hãy xác định các chỉ tiêu sau cho từng cửa hàng và chung cho công ty: Số tương đối nhiệm vụ kế hoạch năm 2002? Tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch doanh số bán 2002? Tốc độ phát triển? Tỷ trọng doanh số theo mức thực hiện năm 2001, 2002 ? Nếu cửa hàng B hoàn thành đúng kế hoạch thì tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch của công ty sẽ là bao nhiêu?

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC