Bài giảng Các ngân hàng đặc biệt ở Việt Nam

NHCSXH hoạt động không vì mục đích lợi nhuận. Được nhà nước bảo đảm khả năng thanh toán. Tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng 0%. Không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi. Được miễn thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC