Bài giảng Các phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh

Là quá trình thu thập, ghi chép, phân tích dữ liệu một cách có hệ thống, có mục đích nhằm hỗ trợ cho việc ra quyết định kinh doanh. Tại sao phải học tập về “Nghiên cứu”? Môn học cung cấp cho bạn những kiến thức và kỹ năng cần thiết trong một môi trường đòi hỏi các quyết định nhanh chóng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC