Bài giảng Các phương tiện sử dụng trong thanh toán quốc tế

Thương phiếu đã ra đời và được biết đến như những văn bản ghi nợ khi các thương gia mua bán chịu hàng hóa. Thương phiếu gồm: Hối phiếu Kì phiếu

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC