Bài giảng Các tổ chức tài chính tín dụng quốc tế

Quỹ tiền tệ IMF: Là một tổ chức quốc tế giám sát hệ thống tài chính toàn cầu Được thành lập năm 1944 tại Bretton Wood Tháng 6/1967 một loại dự trữ quốc tế mới được tạo ra là SDR Trụ sở chính đặt tại Washington.DC(Hoa Kỳ) Số lượng thành viên hiện nay là 187(tính đến năm 2008)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC