Nghề trồng cây ăn quả l à m ột bộ phận của sản xuất nông nghiệp m à đối tượng của nó là nh ững cây lâu năm có quả ăn được. Khoa học về cây ăn quả nghiên cứu các đặc tính sinh học của cây ăn quả, vị trí và vai trò c ủa chúng trong hệ thống sinh thái, nhữ ng quy luật về mối quan hệ giữa cây ăn quả với điều kiện ngoại cảnh. Từ đó đặt c ơ sở lý luận cho việc phát triển nghề trồng cây ăn quả với nh ữ ng biện pháp k ỹ thuật thích hợp nhằm thâm canh tăng năng suất v à ph ẩm chất quả.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC