Bài giảng Chương 12- Cách trình bày dữ liệu

Một số chú ý khi trình bày biểu đồ và đồ thị -Khi nào sử dụng biểu đồ và đồ thị. -Gắn số cho biểu đồ và đồ thị đó. Ví dụ: -Chú thích về màu sắc trong biểu đồ và đồ thị. -Đưa tất cả các biểu đồ và đồ thị đã sử dụng vào trong phần phụ lục. Ví dụ: -Sử dụng chức năng của Chart trong Excel, PowerPoint để vẻ các biểu đồ và đồ thị.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC