Bài giảng Chương 4- Phương pháp luận

-Đánh giá sự kiện và thế giới bằng con mắt của người được nghiên cứu -Nhấn mạnh vào mô tả và bối cảnh nghiên cứu Nhấn mạnh đến quá trình -Linh hoạt và ít cấu trúc để phát hiện sự phong phú của hiện thực -Khái niệm và lý thuyết được xây dựng trên cơ sở dữ liệu

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC