Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm và kiểm thử

Những đặc trưng phần mềm ƒ Phần mềm là vô hình ƒ Phần mềmkhông mòn cũ, hỏng hóc, nhưng thoái hóa ƒ Phần mềm thay đổi theo thời gian „Vấn đề đặt ra cho đảm bảo chất lượng phần mềm Làm sao làm lộra những đặc trưng chất lượng? Những yếu tốnào ảnh hướng đến các đặc trưng đó? Làm sao nhận biết và đo được các đặc trưng? Làm thếnào kiếm soát các yếu tốkhông đo được?

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC