Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm và kiểm thử - Phần II: Kiểm thử phần mềm

Kiểm thửFM làyếu tốquyết địnhcủa SQA, làkhâu điển hình của rà soát đặc tả, thiết kế, lập mã. †kiểm thửtheo Glen Myers: Là quá trình vận hành chương trình đểtìm ra lỗi. ™Cần vận hành nhưthếnào để: ƒ hiệu suất tìm ra lỗi là cao nhất ? ƒ chí phí (thời gian, công sức) ít nhất? Câu hỏi: Lý do? Vai trò? Mục tiêu? Quan niệm? Lợi ích khác? Loại-mức? Dòng thông tin? Tiến trình

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC