Bài giảng Đề cương nghiên cứu

Khách hàng có mong muốn được thực hiện nghiên cứu thị trường thường chuẩn bị một nghiên cứu thị trường tóm lược để gửi đến các công ty dịch vụ. - Bảng tóm lược này nhằm đề ra những nhu cầu nghiên cứu nhu cầu thị trường và đòi hỏi của công ty. (trên cơ sở nhận dạng được mục tiêu, nghiên cứu được rõ ràng, chặt chẽ, chứa thông tin hữu ích hỗ trợ quá trình nghiên cứu.)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC