Bài giảng Giới thiệu về máy tính

o Vai trò : dùng để nhập, xử lí, xuất, truyền và lưu trữ thông tin o Gồm ba thành phần : °Phần cứng (Hardware) gồm máy tính và một số thiết bị liên quan ; °Phần mềm (Software) gồm các chương trình lí luận điều khiển máy tính hoạt động ; °Sự quản lí và điều khiển của con người.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC