Bài giảng Hướng dẫn viết báo cáo thực tập cộng đồng 2

Các thông tin cơbản về địa phương: vị trí, số dân, giao thông, tình hình bệnh tật. -Mục tiêu khảo sát -Trình bày 1 –2 trang -Chú ý: Các thông tin cần xoay quanh mục tiêu

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC