Bài giảng Kỹ thuật thu thập dữ liệu định tính

- Là dạng nghiên cứu thu thập các dữ liệu định tính. - Mục đích: Tìm hiểu sâu sắc đặc tính của hành vi. - Vai trò NCDT - Phân tích vi mô trong NCDT (đối tượng nghiên cứu là ai, người thu thập là ai) - Vai trò của nhà nghiên cứu (trực tiếp tương tác, điều khiển) - Kỹ thuật thu thập dữ liệu: (gắn với việc chọn mẫu) - Quan sát - Thảo luận (thảo luận nhóm, thảo luận tay đôi) - Kỹ thuật diễn dịch - Công cụ thu thập dữ liệu định tính - Phân tích dữ liệu định tính (ví dụ) - Báo cáo kết quả dữ liệu định tính

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC