Bài giảng môn học Lý thuyết điều khiển tự động

Điều khiển học là khoa học nghiên cứu những quá trình điều khiển và thông tin trong các máy móc sinh vật. Trong điều khiển học, đối tượng điều khiển là các thiết bị, các hệ thống kỹ thuật, các cơ chế sinh vật.Điều khiển học nghiên cứu quá trình điều khiển các đối tượng kỹ thuật được gọi là điều khiển học kỹ thuật. Trong đó " Điều khiển tự động là cơ sở lý thuyết của điều khiển học kỹ thuật"

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC