Bài giảng Phần mềm xử lý số liệu spss

Dữ liệu định tính: -Phản ánh tính chất, sự hơn kém, ta không tính được trị trung bình của dữ liệu đang được định tính. Ví dụ: Giới tính: Nam hay Nữ Kết quả học tập của sinh viên: Giỏi, Khá, Trung Bình, Yếu, Kém.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC