Bài giảng Quản trị tác nghiệp thương mại điện tử B2C

Nội dung học phần  Chương mở đầu. Tổng quan quản trịtác nghiệp TMĐT B2C  Chương 1. Tổng quan bán lẻ điện tử  Chương 2. Tổng quan website thương mại điện tửbán lẻ  Chương 3. Quản trịquy trình bán hàng trong TMĐT B2C  Chương 4. Các công cụquản trịquan hệkhách hàng trong TMĐT B2C  Chương 5. Tổng quan thương mại điện tửB2C trên thế giới

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC