Bài giảng Thang đo -Công cụ thu thập dữ liệu định lượng

Là dạng nghiên cứu thu thập các dữ liệu định lượng. - Mục đích: Lượng hóa các đặc tính của hành vi, thái độ - Ứng dụng nghiên cứu định lượng. - Khái niệm thang đo - Vai trò của nhà nghiên cứu (bị động - hướng dẫn, kiểm soát) - Kỹ thuật thu thập dữ liệu: (gắn với việc chọn mẫu) - Các dạng phỏng vấn - Kỹ thuật tự trả lời - Công cụ thu thập dữ liệu định lượng: Bảng câu hỏi - Phân tích dữ liệu định lượng (B7) - Báo cáo kết quả dữ liệu định lượng (B8)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC