Bài giảng Tin học ứng dụng trong kỹ thuật địa chất và dầu khí - Hồi qui thực nghiệm và phần mềm Rigmath

Khi xây dựng mô hình toán học: Mục tiêu nghiên cứu phải xác định rõ ràng Được lượng giá một cách định lượng qua các phép đo thực nghiệm bởi hàm mục tiêu Hàm mục tiêu – thông số tối ưu hóa– biến phụ thuộc được đo trong thực nghiệm: Dạng tổng quát: y = f (x1, x2, x3, , xi) xi (i=1:k): các yếu tố độc lập – biến độc lập thay đổi trong thực nghiệm

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC