Bài giảng Tin học ứng dụng trong kỹ thuật địa chất và dầu khí - Matlab

MATLAB (Matrix Laboratory) là một ngôn ngữ thông dịch, cho phép thực hiện nhanh chóng các giải thuật, hiển thị dữ liệu (dưới dạng đồ thị 2D, 3D, hình ảnh và thậm chí chuỗi hình ảnh) và thực hiện các giao tiếp đồ họa dễ dàng. Ưu điểm: Cung cấp một công cụ tính toán và lập trình bậc cao dễ sử dụng, hiệu quả và thân thiện. SIMULINK giúp người sử dụng thực hiện các bài toán mô hình hóa, mô phỏng trên máy tính. Có tính mở, các hàm và các toolbox không ngừng được bổ sung theo sự phát triển của khoa học bởi chính The Mathworks Ins và cả người sử dụng trên toàn thế giới Có công cụ trợ giúp phong phú trực tuyến, trên mạng hay các tài liệu dạng pdf.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC