Bài giảng Trình bày công trình nghiên cứu

-Thứ nhất,thứ tự các phần, các trang phải được đặt theo đúng trật tự nhất định -Thứ hai,cỡ, phong chữ và dòng phải đúng quy định: cỡ chữ là:size 13 hoặc 14, phong chữ: Times New Roman,mã: Unicode, line là 1.5

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC