Bài học kỳ Luật hành chính - Nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý hành chính nhà nước

Bất kỳ hoạt động có tổ chức của con người cũng đều phải tiến hành dựa trên cơ sở những nguyên tắc nhất định. Hoạt động quản lý hành chính nhà nước là hoạt động mang tính chấp hành và điều hành, tính tổ chức thực tiễn là chủ yếu, nên nguyên tắc trong quản lý hành chính nhà nước chính là tư tưởng, là nền tảng cho tổ chức và hoạt động của cơ quan hành chính, giúp cho chủ thể này có thể thức hiện có hiệu quả chức năng của mình, đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi của xã hội. Một trong những nguyên tắc chủ đạo trong quản lý hành chính nhà nước phải kể đến là nguyên tắc tập trung - dân chủ. Vậy thế nào là nguyên tắc tập trung dân chủ và nguyên tắc này có ý nghĩa như thế nào trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước? Đây chính là vấn đề mà bài viết này sẽ làm sáng tỏ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC