Bài nghiên cứu: mối liên hệ giữa các chiến lược cạnh tranh và chất lượng sản phẩm

Mục đích: Mục đích của bài viết để kiểm tra những chiến lược cơ bản của hiệu suất chất lượng. Cụ thể, nghiên cứu kiểm tra sự tác động của 2 chiến lược khác biệt hóa và dẫn đầu về chi phí, cũng như sự tương tác của chúng lên chất lượng. Thiết kế/ phương pháp/ cách tiếp cận: Nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ 102 nhà quản lý của các công ty sản xuất của Úc. Nhiều phân tích hồi uy được sử dụng để phân tích mối quan hệ giữa chiến lược cạnh tranh và chất lượng sản phẩm. Phát hiện: Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng chất lượng sản phẩm đã được dự báo bởi chiến lược khác biệt, chứ không phải bởi chiến lược dẫn đầu về chi phí. Tuy nhiên, ảnh hưởng của sự khác biệt về chất lượng được kiểm soát bởi chiến lược dẫn đầu về chi phí, làm cho quản lý chi phí có hiệu quả mạnh mẽ hơn. Hạn chế: Kích thước mẫu nhỏ từ các công ty nhỏ và vừa là hạn chế lớn của nghiên cứu. Kích thước và phân phối mẫu cũng gây khó khăn khi so sánh giữa các ngành công nghiệp. Ý nghĩa thực tiễn: Kết quả chỉ ra rằng chất lượng là một phần của chiến lược cạnh tranh. Đặc biệt, sự tương tác giữa 2 chiến lược khác biệt hóa và dẫn đầu về chi phí trong việc dự đoán chất lượng cho thấy ảnh hưởng tổng hợp của cả 2 chiến lược cũng như hỗ trợ quan điểm tích lũy của chiến lược cạnh tranh. Giá trị: Bằng cách thử nghiệm sự tương tác của 2 chiến lược khi dự báo chất lượng, công trình nghiên cứu đã xem xét mối quan hệ giữa chất lượng sản phẩm với từng chiến lược riêng biệt

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC