Bài tập Diện và hàng thừa kế theo pháp luật

Sự dịch chuyển di sản từ một người đã chết sang người còn sống được thực hiện theo một trong hai căn cứ là ý chí của người để lại di sản và quy định của pháp luật. Nếu sự dịch chuyển di sản đó căn cứ vào ý chí của người đã chết để lại thì được gọi là thừa kế theo di chúc, nếu sự dịch chuyển tài sản của người chết để lại sang người còn sống căn cứ vào quy định của pháp luật thì được gọi là thừa kế theo pháp luật. Như vậy thừa kế theo pháp luật được hiểu một cách đơn giản là quá trình dịch chuyển di sản của người chết sang những người còn sống theo quy định của pháp luật về thừa kế. Mặt khác theo quy định của pháp luật thì khi không có căn cứ để dịch chuyển di sản của người chết theo theo ý chí của họ thì di sản đó phải dịch chuyển theo quy định của pháp luật về hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế. Điều 674 Bộ luật Dân sự 2005 đã định nghĩa về thừa kế theo quy định của pháp luật như sau: “Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định”. Diện và hàng thừa kế chỉ được đặt ra trong loại hình thừa kế theo pháp luật.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC