Bài tập học kì về luật lao động 8 điểm

Thỏa ước lao động tập thể là văn bản thỏa thuận giữa tập thể lao động và NSDLĐ về các điều kiện lao động và sử dụng lao động, quyền lợi và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ lao động ( Điều 44 LLĐ). Tranh chấp lao động là những tranh chấp về quyền và lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lương, thu nhập và các điều khoản lao động khác, về thực hiện hợp động lao động, thỏa ước tập thể và trong quá trình học nghề (Khoản 1Điều 157 LLĐ). Tranh chấp lao động tập thể là tranh chấp xảy ra giữa tập thể lao động với NSDLL. TƯLĐTT và TCLĐ tập thể có mối quan hệ chặt chẽ qua lại với nhau.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC