Bài tập lớn học kỳ môn Luật tài chính - Giảm trừ gia cảnh trong luật thuế thu nhập cá nhân

Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển, trong tương lai, nguồn thu nhập chịu thuế sẽ ngày càng phức tạp, số người nộp thuế TNCN sẽ không ngừng gia tăng, việc miễn trừ thuế và vấn đề về khoản giảm trừ gia cảnh cũng có nhiều điều đáng phải quan tâm. Đặc biệt, vấn đề giảm trừ gia cảnh cũng đang là một vấn đề quan trọng cần xem xét, sửa đổi. trong phạm vi bài làm chúng ta cùng tìm hiểu về giảm trừ gia cảnh theo quy định tại luật thuế thu nhập cá nhân- cơ sở lý luận và thực tiễn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC