Bài tập Mô hình toán kinh tế

Chương I: GIỚI THIỆU MÔ HÌNH TOÁN KINH TẾ Bài 1: Cho hàm cung và hàm cầu của một loại hàng hóa lần lượt là Chứng tỏ luôn tồn tại giá cân bằng nằm trong khoảng (3,5)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC