Bài tập Mối quan hệ giữa Quốc hội với Chính phủ

Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Mọi hoạt động của bộ máy nhà nước đều thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Trong đó, Chính phủ - cơ quan hành chính nhà nước cao nhất lại hoạt động dưới sự giám sát của Quốc hội – cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân. Vì vậy, giữa hai cơ quan này có một mối quan hệ hết sức chặt chẽ được quy định trong Hiến pháp 1992 và một số luật tổ chức. Mối quan hệ giữa hai cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước ta hiện nay còn rất nhiều vấn đề từ cơ cấu tổ chức đến hoạt động lập pháp. Việc nghiên cứu, tìm hiểu mối quan hệ này không chỉ giúp ta hiểu rõ bản chất, chức năng, cơ cấu tổ chức và hoạt động của hai cơ quan này. Quan trọng hơn, qua việc làm rõ mối quan hệ này sẽ giúp ta phát huy hiệu quả về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước ta hiện nay. Đông thời, việc nghiên cứu sẽ cho ta thấy một đánh giá xá thực về vai trò và vị trí của hai cơ quan này trong bộ máy nhà nước hiện nay. Trong phạm vi bài tiểu luận này sẽ làm rõ phần nào mối quan hệ giữa hai cơ quan đại diện cho hai lĩnh vực quan trọng là lập pháp và hành pháp được quy định theo pháp luật hiện hành. Do hạn chế về thời gian và sự am hiểu nên bài viết chắc chắn sẽ không tránh khỏi những sai sót, nhóm B2 rất mong nhận được những ý kiến phê bình, đánh giá để bài viết hoàn thiện hơn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC