Bài tập nhóm Ảnh hưởng về sự nhận thức của nhà quản trị đối với cấp độ tổ chức học tập “học tập một vòng học tập hai vòng”

Đềtài nghiên cứu vềvấn đềsự đổi mới và hiệu suất của tổchức chịu sự ảnh hưởng bởi hai phương pháp học tập: học tập một vòng và học tập hai vòng. Đểnghiên cứu vềvấn đềnày, bài báo đo lường sựtác động này thông qua nhận thức của nhà quản trịvềcác yếu tốthành phần: sựtựchủ, chia sẻtầm nhìn, môi trường và chiến lược chủ động.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC