Bài Tập và Bài Giải excel từ căn bản đến nâng cao

CÁC PHÉP TOÁN SỐ HỌC x y (x+y)2 x2+y2+2xy x/y 3xy 9 5 196 196 1.8 135 125 48 29929 29929 2.604167 18000 32 18 2500 2500 1.777778 1728 29 12 1681 1681 2.416667 1044

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC