Bài tập về vật liệu xây dựng

? Là m quen vớ i phương pháp và thao tá c thí nghiệ m xá c định hai chỉ tiê u vậ t lý cơ bả n ( khố i lượ ng riêng và khố i lượ ng thể tích ) củ a cá c vậ t liệ u: ximă ng, cá t, đá , gạ ch đấ t sé t nung. ? Xá c định khố i lượng riê ng và khố i lượng thể tích củ a mộ t số loạ i vậ t liệ u l để ta cĩ th? dua và o cá c ứng dụ ng như: tính toá n dự trù vậ t liệu cho công trình, tính toán kho chứ a và phương tiện vận chuyể n, tính cấ p phố i bê tông v.v ? Trong qu trình b?o qu?n, ximang ht ?m v d?n vĩn c?c nn c?n ph?i xc d?nh l?i kh?i lu?ng th? tích ximang

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC