Bài thảo luận Kế toán các khoản đầu tư

Côngtyliênkết Làcôngty trong đónhàđầutư cóảnhhưởngđángkể nhưngkhôngphảilà công ty con hoặc công ty liên doanhcủanhàđầutư Các khái niệm và quy định của kế toán Nhàđầutưcóảnhhưởngđángkể Nắmgiữtrực tiếp hoặcgiántiếp thông quacôngtycon ítnhất20%quyềnbiểuquyết(ngoạitrừviệcthỏathuận hoặcquyđịnhkhác)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC