Bài thảo luận môi trường và con người

Là hai yếu tố có quan hệ chặt chẽ với nhau. Sự phát triển của yếu tố này có mối liên hệ đến sự phát triển của yếu tố kia Sự biến động của dân số có tác động tích cực hay tiêu cực tới môi trường, tài nguyên thì ngược lại môi trường cũng có tác động ngược lại ở xã hội loài người

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC