Bài thi tìm hiểu luật bình đẳng giới

Trong tình hình kinh tế - xã hội hiện nay, việc thực hiện bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 của Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đều xác định việc thực hiện bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình là nhiệm vụ của các ngành, các cấp. Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-VSTBPN ngày 01/06/2009 của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Quảng Ninh về việc triển khai thực hiện “Luật Bình đẳng giới” và chương trình hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Quảng Ninh, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh đã có Quyết định số 3474/QĐ-VSTBPN ngày 05/11/2009 thành lập Ban tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Luật bình đẳng giới”. Mục đích của cuộc thi là nhằm tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về bình đẳng giới góp phần thực hiện bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trong gia đình. nâng cao quyền con người, xóa đói, giảm nghèo. Đây là một thành tựu rất quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu đưa đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Mặt khác thông qua việc tổ chức cuộc thi nhằm tăng cường sự phối hợp chỉ đạo đồng bộ của các ngành, các cấp và các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền, giáo dục và tổ chức thực hiện tốt các quy định của pháp luật về bình đẳng giới. Xác định được ý nghĩa và mục đích của cuộc thi điều ấy đã thúc đẩy tôi mạnh dạn tham gia cuộc thi “Tìm hiểu Luật bình đẳng giới” để cùng chia sẻ một vài kinh nghiệm và sự hiểu biết của mình về luật.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC