Bài thu hoạch: Đường lối đối ngoại

Từ thập kỷ 70, thế kỷ XX, sự tiến bộ nhanh chóng của các cuộc khoa học và công nghệ đã thúc đẩy lưc lượng sản xuất thế giới phát triển mạnh. _ Phong trào cách mạng thế giới phát triển mạnh. _ Từ giữa thập kỷ 70, thế kỷ XX, tình hình kinh tế - xã hội ở các nước xã hội chủ nghĩa xuất hiện sự trì trệ và mất ổn định. b, Tình hình khu vực Đông Nam Á: _Sau năm 1975, Mỹ rút quân khỏi Đông Nam Á, khối quân sự SEATO tan rã. _ Tháng 2-1976, các nước ASEAN ký Hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á ( Hiệp ước Bali). => Mở ra cục diện hoà bình, hợp tác trong khu vực. c, Tình hình trong nước: _ Thuận lợi: +, Tổ quốc hoà bình thống nhất, cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội. +, Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội đã đạt được một số thành tựu quan trọng. _ Khó khăn: +, Các thế lực thù địch sử dụng những thủ đoạn thâm độc chống phá cách mạng Việt Nam tại biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC