Bài thuyết trình Các lý thuyết nghiên cứu vai trò của chi tiêu công đến tăng trưởng

Tìm hiểu các lý thuyết nghiên cứu vai trò của chi tiêu công đến tăng trưởng. - Nhấn mạnh các ảnh hưởng của chi tiêu công đến tăng trưởng trong mô hình tăng trưởng nội sinh, đặc biệt là mô hình Barro (1990) với chi tiêu công hiệu quả.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC