Bài thuyết trình Đất phèn

Nhóm đất phèn (Thionic Fluvisols) là tên gọi dùng để chỉ nhóm đất có chứa các vật liệu mà kết quả của các tiến trình sinh hoá xảy ra là acid sulfuric được tạo thành hoặc sẽ sinh ra với một số lượng có ảnh hưởng lâu dài đến những đặc tính chủ yếu của đất (Pons, 1973).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC