Bài thuyết trình Đầu tư FDI và vấn đề chuyển giá tại Việt Nam

. Định nghĩa: Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI: Foreign Direct Investment) là hình thức đầu tư dài hạn của cá nhân hay công ty nước này vào nước khác bằng cách thiết lập cơ sở sản xuất, kinh doanh. Cá nhân hay công ty nước ngoài đó sẽ nắm quyền quản lý cơ sở sản xuất kinh doanh này. 2. Những nhân tố thúc đẩy đầu tư trực tiếp nước ngoài - Chênh lệch về năng suất cận biên của vốn giữa các nước - Chu kỳ sản phẩm - Lợi thế đặc biệt của các công ty đa quốc gia - Tiếp cận thị trường và giảm xung độ thương mại - Khai thác chuyên gia và công nghệ - Tiếp cận nguồn tài nguyên thiên nhiên

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC