Bài thuyết trình Đề xuất giải pháp nhằm xử lý nợ xấu trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam

Theo định nghĩa của IAS, nợ xấu được xác định dựa trên hai yếu tố chính: - Quá hạn trên 90 ngày, Khả năng không trả được nợ của khách hàng. Tuy nhiên tiêu chí phân loại nợ là không hoàn toàn đồng nhất giữa các quốc gia, một số quốc gia còn bổ sung thêm vài căn cứ khác, như: Mexico: giá trị có thể thu hồi của tài sản thế chấp, kinh nghiệm thanh toán Anh và Hà Lan: tự xây dựng quy định riêng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC