Bài thuyết trình Hệ thống cấp cứu Việt Nam thách thức và giải pháp

Bệnh viện loại 1: 3 khoa (KCC, ICU, TTCĐ) • Bệnh viện tỉnh: 3 khoa (KCC, ICU, TTCĐ) • Bệnh viện huyện: 2 khoa (KCC, ICU) • Cơ sở: 1 đơn vị (cấp cứu)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC