Bài thuyết trình hóa sinh thực phẩm

Đặc tính hydrat hóa Khả năng hòa tan của Protein Khả năng tạo gel của Protein  Một số nét chung về sự hình thành gel của Protein  Điều kiện tạo gel  Cơ chế tạo gel  Các giai đoạn của quá trình tạo gel  Khả năng tạo cấu trúc  Đông tụ nhiệt và sự tạo màng mỏng  Sự tạo sợi  Đùn ép nhiệt dẻo  Tạo khối bột nhào  Tính chất hoạt động bề mặt  Tính chất tạo nhũ tương  Tính chất tạo bọt

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC